БОЛАШАҚ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ МҰҒАЛІМНІҢ ГУМАНИСТІК ПОЗИЦИЯСЫ

  • Айнель Алмат КазНУ им.Аль-Фараби

Аннотация

Мақалада «Өзін-өзі тану» курсын оқу барысында мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастырудың педагогикалық шарттары қарастырылады. Педагогикалық мамандықтар бакалаврларын дайындау кезінде тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі жүзеге асыру арқылы педагог ретінде қалыптасуына үлкен көңіл бөлінетіні анықталды. Қазіргі заманғы педагогикалық білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі-жаңа педагогикалық практиканың негіздерін қалап, үшінші мыңжылдық мектебінде орта білім берудің жаңа тұжырымдамасын іске асыра алатын жоғары білікті мұғалімді даярлау. Өскелең ұрпақтың адамгершілік бейнесін қалыптастырудағы жетекші рөл жалпы білім беру ұйымдарына, мұғалімдер мен тәрбиешілерге тиесілі болуы керек. Осыған сәйкес зерттеудің мақсаты қойылды: қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда педагогикалық іс-әрекетті ізгілендіру деңгейін анықтау. Гуманистік бағыттағы білім беру жобаларын жүзеге асыру кезінде болашақ мұғалімдер гуманистік сананы дамытады, материалдық құндылықтардан рухани құндылықтарға қайта бағдарланады, болашақ мұғалімнің тұлғасы ізгілендіріледі. Зерттеу адамгершілікке жатпаудың ерекшеліктері қазіргі қоғамда және білім беруде көп жағынан көрінетіндігіне байланысты мәселені қарастырады. Рухани-адамгершілік құндылықтардың жоғалуы, әділеттілікке негізделген дүниетанымнан бас тарту, адамға деген назар мен құрметтің жетіспеушілігі барған сайын байқалады, оның өмірі мен адамгершілігі құнсызданады.

Опубликован
2022-03-25
Раздел
Педагогика